ข่าวทั่วไป


จับผู้ต้องหา ๑ คน มีพืชกัญชาสด!! ๙ ต้น ไว้ในครอบครอง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (คลิป)

2018-07-17 21:32:21

#บุกทำลายต้นกัญชา‼ สภ.น้ำโสม บุกจับผู้ต้องหามี (พืชกัญชาสด)ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย (16ก.ค.61)


12 สัตว์น้ำคุ้มครอง เตรียมเปิดให้ขึ้นทะเบียน กำหนดชนิด เว้นบางสายพันธุ์ทำการเพาะ

2018-07-17 20:36:48

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำอีก 12 ชนิด ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546ซึ่งปกติสัตว์ป่าและสัตว์น้ำที่ได้รับการคุ้มครองนั้น เป็นสัตว์ที่ห้ามทำการเพาะพันธุ์ เว้นบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ทำการเพาะพันธุ์ได้ ซึ่งสัตว์น้ำตามกฎกระทรวงฉบับนี้มี ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) ที่อนุญาตให้ประชาชนเพาะพันธุ์ได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561